دانشگاه پادربورن آلمان

دانشگاه پادربورن آلمان و شرایط پذیرش جهت مهاجرت تحصیلی

دانشگاه کلن

دانشگاه کلن آلمان و شرایط پذیرش جهت مهاجرت تحصیلی

ECTS

ECTS و تبدیل واحدها و نمرات سیستم آموزشی ایران

رشته حسابداری در آلمان

رشته حسابداری در آلمان و شرایط پذیرش

دانشگاه آخن

دانشگاه آخن آلمان و شرایط لازم جهت اپلای

سیستم ویدکس سفارت آلمان

سیستم ویدکس سفارت آلمان جهت نوبت دهی ویزا

رشته تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی در آلمان و شرایط پذیرش

رشته مهندسی نفت

رشته مهندسی نفت در آلمان و شرایط پذیرش

رشته مهندسی کشاورزی

رشته مهندسی کشاورزی در آلمان و شرایط پذیرش

رشته مهندسی رباتیک

رشته مهندسی رباتیک در آلمان و شرایط پذیرش

فهرست